Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

BATMAN VE ÇEVRESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek her tür kalıtı, erişilen imkanlar ölçüsünde araştırmak ve belgelemek, elde edilecek bilimsel inceleme sonuçları ile Üniversitenin ilgili bölüm ve enstitülerinde tarihi ve kültürel miras konulu eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine altyapı niteliğinde veri tabanı oluşturmak, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi, yazılı ve dijital dokümantasyon arşivi kurmak ve bu arşiv ve kütüphaneye özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışının sağlanması, Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmak,

b) Orta Doğu ülkeleri ile ortak tarih, kültür ve sosyal birikimimizin incelenmesi, mevcut birlikteliğin geliştirilmesi ve ortak paydalarımız üzerine bilgi üretimi ile beraber bu konuda uzman kadro yetiştirilmesine katkı sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamak.

 

Merkezin faaliyet alanlarını ise

a) Batman ili ve çevresinin tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerinin ve potansiyelinin araştırılması ve bu yolla ülkemizin bölge ile ilgili yürüteceği farklı ilişkilerin ihtiyaç gösterebileceği bilgiyi üretmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve dışındaki faaliyet alanına giren konularda çalışmaları güncel olarak izlemek ve paylaşmak,

c) Bölge halkları ve akademik kadroları arasındaki kültürel ve sosyal paylaşım ve etkileşimin arttırılmasına katkı sağlamak,

ç) Akademik bilgi üretiminde var olan batı-merkezli ve kimi zaman oryantalist söylem ve siyasal-kültürel pratikleri dengeleyecek ve ortadan kaldıracak daha objektif ve çok-kültürlü bir bilimsel bilgi üretimi ve paylaşımının ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

d) Tarihi ve kültürel miras araştırmaları alanında çalışmalar yapmak http://batmankulturenvanteri.org/

tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, yeni disiplinlerarası araştırma yöntemleri geliştirmek, lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, bireysel/grup araştırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan bilimsel projelere olanaklar ölçüsünde akademik destek sağlamak,

e) Faaliyet alanına giren disiplinlerarası araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulamaya konulmasında koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda araştırmacılara, bilimsel ve güncel standartlar içerisinde destek sağlamak, tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek her tür kalıtın temel bilgilerine ulaşabilmeleri için yazılı ve dijital arşivler oluşturmak,

g) Öğrencileri tarihi ve kültürel mirası belgeleme araştırmalarına yöneltmek, araştırma ve belgeleme yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, tez, staj, seminer ödevi gibi bilimsel etkinliklerine imkanlar ölçüsünde destek sağlamak, Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

ğ) Batman ili ve çevresinin sosyal konularda gelişimine yönelik her düzeyde eğitim programları, ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, sempozyum, kolokyum, konferans, panel, seminer, gezi, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve yayın faaliyetlerini tek başına, ikili ve çoklu olarak gerçekleştirerek veya gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak,

h) Batman ili ve çevresi hakkında yapılan ulusal ve uluslararası yayınları değerlendirerek, referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak, yapılan çalışmaları Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve alan araştırmaları yapmak,

ı) Araştırmalar için gerekli imkanları sağlamak amacıyla; Merkezin altyapısını hazırlamak, dijital dokümantasyon için elektronik donanım ve yazılımları hazırlamak, araştırma ve uygulama ofisi kurmak,

i) Bilimsel ve sosyal çalışmaları teşvik edici etkinlikler düzenlemek,

j) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

k) Merkez çalışma alanının kapsadığı konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilimsel görüş vermek ve rapor yazmak, istekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek

 şeklinde sıralayabiliriz.